more from
Hataklit | התקליט

לכי לך

by בת אלה

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    ₪30 ILS  or more

   

 • ספר דיסק
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  האלבום יישלח אליכם בגרסת ספר-דיסק בדואר רשום. בנוסף, תקבלו עותק דיגיטלי להורדה מיידית של שירי האלבום

  Includes unlimited streaming of לכי לך via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
יהי רצון נלכה לשלום יהי רצון תדריכנו לשלום שמחה תתן לנו בכל מקום ושמע תפילתנו, אמן. אמן, אמן ושמע תפילתנו אמן. יהי רצון נזכה לאהבה יהי רצון תצילנו מכל רע יהי רצון תשלח לכל אדם ברכה ושמע תפילתנו, אמן.
2.
מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינה. ימיננו תקרבנו לשלמות פנימית ושמאלנו תחזקנו בכל עת כשלפנינו החזון יאיר את הדרכים ומאחור חדוות עולם תציל חיים. מסביבנו – השכינה, מסביבנו – הכל שכינה.
3.
מי כמוך באלים ה' מי כמוך נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו: ה' ימלוך לעולם ועד.
4.
ותיקח מרים הנביאה תוף שיר תשיר לשמו המרומם אחריה מחוללות כל הנשים כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. וכשמרים היתה פונה אל מלאכת הטוויה התלהבות את מעשי ידיה אז מילאה דברי ימי עמנו בכל סיב וגדיל שזרה רקדה היא אל האור, שרתה הרוח על שירה. וכשעמדה מרים על חוף במי הים צפתה היא התקשתה להאמין בנס שבו חזתה כשיד נעלמה קרעה הים בין חורבות צועד העם אל חרותו בארץ האבות. וכשמרים הנביאה לקחה תוף לידה כל הנשים בעקבותיה כפי שתכננה נשאה קולה בשיר של שבח, שיר של תהילה הלילה במחול נצא, הן נס לנו קרה!
5.
שמע 02:37
שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
6.
ואהבת 02:28
ואהבת את ה' אלוהייך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, וכל דברי אשר היום אני מצווך יהיו על לבך, יהיו על לבבך. ושיננת אותם בשקידה לבנייך ותדבר בהם ביושבך בביתך בעת לכתך ובעת תשכב במיטתך ובקומך ובעת קומך. ואותם תקשור לאות על ידיך ויהיו לטוטפות בין עיניך אותם תכתוב על מזוזות ביתך ועל שערך ועל שערך. זכור את כל דברי ותקיים כל מצוותי וקדוש תהיה בפני האלוהים, בפני האלוהים בפני אלוהייך.
7.
אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד לפנייך ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקירבי.
8.
אתה אחד ואין שני ואלייך תפילתי לחוות לעד לבלוב פרחים לחוש בטבע שסביבי. לו רק תדע נפשי לו רק יוכל ליבי להנות מכל הטוב שבחלקי כי אז תגיל נפשי אשמיע שיר ליבי לכבודך, שלך תמיד אני. רוצה אני שכל שדה שכל עשב וכל פרי יתעוררו כשיחושו בעוברי יעניקו חיותם לתפילתי. כך יהיו דברי, תהיה גם מחשבתי מלאים בבריאתך רחשי פי כך ידעו הכל שאתה הוא האחד האחד – אחד שהוא הכל. אתה אחד, ואין שני בקשתי היא שתקשיב לתפילתי אשר מפי כמו זרימת נהר בוקעת היא ממעמקי נפשי. אנא חזק רוחי שאוכל בכוחותי לפניך להביא כל תפילותי כי שלך אני, שלך הוא שיר ליבי ולעד תהיה שלך נפשי. אתה אחד ואין שני ושלך הוא שיר ליבי.
9.
הללו 03:06
הללו... כל הנשמה תהלל יה, הללו, הללויה.
10.
שלום עליכם, שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שובכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
11.
ושמרו 02:57
ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ וביום השביעי, שבת וינפש.
12.
מי שברך את אבותינו הוא מקור הברכה לאמותינו לו מקור הכוח שבו בורכו יפיח אומץ להפוך חיינו לברכה ונאמר – אמן. מי שברך את אמותינו הוא מקור הברכה לאבותינו ברך כל הנזקק ברפואה שלמה בהתחדשות הגוף, בהתחדשות הנפש ונאמר – אמן. (נחתום נאמר – אמן)
13.
לכי לך 02:25
לכי לך אל הארץ שאראה לך לך לך אל מקום שלא תכיר לכי לך בדרכך אתן ברכה לך ולברכה תהיי את, לכי לך. לכי לך ואני אגדיל מאוד שמך לך לך, אשבח את שמך לכי לך למקום אשר אראה לך לשמחת חיים, לכי לך. ולברכה תהיי את, לכי לך.

credits

released February 10, 2016

license

all rights reserved

tags

about

BANANA | בננה Israel

contact / help

Contact BANANA | בננה

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like לכי לך, you may also like: